Edukacja seksualna

Dlaczego edukacja seksualna jest ważna?

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2006 roku (Polska – 2012). Zapewnia ona pełny i równy dostęp do korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności osobom z niepełnosprawnościami. Polska została zobowiązana do wprowadzenia w życie zawartych w Konwencji standardów postępowania w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami realizacji ich praw. Wśród podmiotów Konwencji są osoby z niepełnosprawnością intelektualną (NI), które na mocy tego międzynarodowego aktu prawnego otrzymały prawo do wiedzy o seksualności człowieka, w tym seksualności własnej. Prawo osób z NI do edukacji seksualnej – wiedzy z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, idąc dalej poprzez odpowiedzialność w związku a kończąc na kwestiach wykorzystywania seksualnego – stało się punktem wyjścia do opracowania gry planszowej Wyzwania życia.

Alt=Zdjęcie przedstawia brązowy młotek sędziowski.

Edukacja seksualna:

  • Podnosi poziom wiedzy z zakresu szeroko rozumianej seksualności człowieka
  • Sprzyja promocji zdrowia seksualnego
  • Sprzyja kształtowaniu postaw otwartości, akceptacji i szacunku wobec różnorodności
  • Umacnia w dokonywaniu świadomych wyborów
  • Zwiększa samoświadomość w obrębie własnej seksualności, w tym umiejętność rozpoznawania, wyrażania uczuć i potrzeb
  • Rozwija zdolność komunikowania się na temat seksualności, emocji, związków
  • Kształtuje pozytywny stosunek do seksualności

Alt= Zdjęcie przedstawia dwie figurki. Głowy figurek to włączniki światła. Na piersiach jednej figurki oraz w okolicy krocza drugiej figurki znajdują się zapalone żarówki.