Przewodnik „Zdalne wsparcie”

Po co powstało to narzędzie?

Przewodnik „Zdalne wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Propozycje rozwiązań dla instytucji pobytu dziennego” powstał, aby wspierać placówki w zapewnianiu dostępności do realizowanego przez nie programu aktywizacji i terapii dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, także w przypadku konieczności pracy zdalnej. Narzędzie odpowiada na zagwarantowane wszystkim osobom z niepełnosprawnościami w Polsce prawo dostępu do terapii i rehabilitacji, oraz do równego włączenia społecznego. Pakiet zawiera wskazówki dla przygotowania instytucji do nowych form pracy oraz praktyczne i gotowe do użytku załączniki z narzędziami dla terapeutów.

Kto może korzystać z rozwiązania?

Podręcznik zawiera rozwiązania, które mogą być zastosowane przez wszystkie instytucje wsparcia dziennego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, a przede wszystkim warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy oraz domy pomocy społecznej. Wdrażanie opracowanych rozwiązań do codziennej pracy placówki wspomoże bezpieczne i efektywne przejście do trybu pracy zdalnej zarówno w sytuacji konieczności zamknięcia całej instytucji (oddziaływania zdalne kierowane do wszystkich klientów), jak i w momencie długotrwałej nieobecności pojedynczego uczestnika (oddziaływania zdalne kierowane do jednego z klientów przy równoległym realizowaniu pracy stacjonarnej).

Przewodnik powstał w ramach projektu grantowego „Innowacje na ludzką miarę 2. Wsparcie w rozwoju mikroinnowacji w obszarze włączenia społecznego”, realizowanego przez Fundację Stocznia i Gminę Miasto Gdynia (nr POWR.04.01.00-00-I110/19) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.